Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Hiệp
0913 160 510
Thanh Hằng
0399 332 446
Mr Nhựt
0859373802
Mr Đức
0903 65 66 72

Thống kê truy cập

Hôm nay
2156
Trong tuần
31418
Tổng cộng
5047280
Có 71 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 23/9/2023

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm nổi bật

Asparagine Broth Base
Mã : ASB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brolac Agar
Mã : BRO20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Acetamide Broth
Mã : ACB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Violet Red Bile Glucose Agar, PH EUR
Mã : VBE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Lactose Broth
Mã : LAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bolton Broth Base
Mã : BOB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brucella Agar Base
Mã : BAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Esculin Azide Agar
Mã : BES20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cary blair Medium
Mã : TCW20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Sabouraud Maltose (4%) Agar
Mã : SMA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
EMB. agar
Mã : EMB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Selenite Cystin broth
Mã : SCB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Arginine Broth
Mã : ARB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Thioglycollate Medium, PH EUR
Mã : THM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Baird-Parker Agar Base, ISO
Mã : BPI20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Azide Dextrose Broth
Mã : ADB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
UREA INDOLE BROTH
Mã : URI20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green Agar Base, Human
Mã : BGH20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green Agar (Modifield)
Mã : BGM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cetrimid (CN) Agar Base
Mã : CCN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Baird-Parker Broth Base
Mã : BBR20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Perfringens (TSC + SFP) Agar Base
Mã : PAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Coliform
Mã : COF20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bromocresol Purple Glucose Agar
Mã : BPD20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Artificial Sea Water
Mã : SIS20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blood Agar (Thạch Máu)
Mã : BAN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Aeromonas Agar Base
Mã : AEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Baird-Parker Agar Base, PH EUR
Mã : BPA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
A-1 Broth Base
Mã : A1B20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Chocolate Agar
Mã : CHO20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brucella Agar Base with Hemin + Vitamin K
Mã : BHK20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacteriological Agar (Powder)
Mã : BAA10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blood Agar Base No.2
Mã : BAL20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blue Agar
Mã : BLU20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Urine
Mã : URN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green Bile (2%) Broth
Mã : BBB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Triptic Soy Broth (TSB)
Mã : TSB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Desoxycholate Citrate Agar
Mã : DCE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green Agar Base, Modified
Mã : BGM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tetrathionate Broth Base, Muller-Kauffmann (MKTTn)
Mã : TMK20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PEPTONE WATER BASE
Mã : PEW20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacteroides Bile Esculin Agar
Mã : BBE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bromocresol Purple Azide Broth Base
Mã : BCB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brain Heart Infusion
Mã : BRH10100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
GC Agar
Mã : GCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
KLIGLER IRON AGAR
Mã : KIA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tergitol 7 agar (base)
Mã : TEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
MALONATE BROTH
Mã : MAD20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
MRS Agar (agar base+supplement) KIT
Mã : MRA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Esculin Azide Broth
Mã : BIB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tryptic Soy Agar (TSA)
Mã : TSA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Sabouraud Chloramphenicol Agar
Mã : SCH20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
APT Agar Base
Mã : APT20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Salt No.3
Mã : BBS10100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Simmons Citrate Agar
Mã : CIT20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Egg yoik emulsion 100 ml
Mã : EYE80050
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Anaerobe Isolation Agar
Mã : AIA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Esculine
Mã : BEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC)
Mã : PAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brain Heart Infusion Broth
Mã : BHI20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Azide Dextrose Broth, Roth
Mã : ADR20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Yeast Extract (Powder)
Mã : YEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Plate Count Skim Milk Agar
Mã : PCS20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Anaerobe Isolation Broth
Mã : AIB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Lactose gelatin
Mã : LGM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Campylobacter Agar Base, Karmali
Mã : CAK20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Esculin Broth
Mã : BEB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Thioglycollate Medium (Brewer)
Mã : TBR20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Casein Peptone
Mã : CAP10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green Bile (2%) Broth
Mã : BBB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bismuth Sulphite Agar (agar base + indicator) KIT
Mã : BSA20450
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Acetate Differential Agar
Mã : ADA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Pseudomonas Agar Base
Mã : PIA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Reinforced Clostridial Differential Broth
Mã : RCD20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blood Agar Base N°2
Mã : BAL20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Campylobacter Blood-free (CCDA) Agar Base
Mã : CCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brucella Broth
Mã : BRB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ure broth
Mã : URE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Campylobacter Agar Base
Mã : CAA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacillus Cereus (PEMBA) Agar Base
Mã : BCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Gelatin
Mã : GPA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Reinforced Clostridial (RCM) Agar
Mã : RCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blue Broth
Mã : BLB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile Esculin Agar
Mã : BEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth Base, USP
Mã : CLP20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
EC Broth
Mã : ECB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brain Heart Infusion Broth
Mã : BHI20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
TCBS Agar
Mã : TCB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
BAT Agar
Mã : BTA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brilliant Green (BPLS) Agar, PH EUR
Mã : BPE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tryptone Water
Mã : TRW20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
BACTERIOLOGICAL AGAR
Mã : BAA10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bryant-Burkey Broth (broth base + supplement) KIT
Mã : BBA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Purple Lactose Agar BCP
Mã : BLA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Taylor Broth, Lysine
Mã : DBT20500-LY
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Salmonella Shigella (SS) Agar
Mã : SSA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
SIM Medium
Mã : SIM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Rappaport - vassiliadis -soya (RVS)
Mã : MSR20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bromocresol Purple Lactose Agar
Mã : BPL20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Beef Extract Power
Mã : BEE10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Maximum recovery diluent
Mã : MRD20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
BAGG Broth Base
Mã : BAG20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cetrimid Agar Base, PH EUR - USP
Mã : CAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cetrimid (CN) Agar Base No.2
Mã : CCT20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Thioglycollate Medium, PH EUR
Mã : THM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
DEV tryptophan
Mã : TRB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Slanetz-Bartley Agar Base
Mã : SLA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
TTC Solution, Sterile 30 ml
Mã : TTC80030
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
DRBC (Dichloran Rose Bengal chloramphenicol) agar
Mã : RBD20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
APT Broth Base
Mã : APB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Oxford listeria agar
Mã : LAO20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
MYP ( Cereus Selective agar base)
Mã : BCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
MacConkey Agar, PH EUR - USP
Mã : MCE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacillus Cereus (PREP) Agar Base
Mã : BPR20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Blood Agar Base
Mã : BAN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bile aesculin azide agar
Mã : BES20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacteriological Peptone
Mã : BAP10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Candida
Mã : CAN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Mannitol Salt Agar, PH EUR – USP
Mã : MSA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Brain Heart Infusion Agar
Mã : BHA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Beef Extract
Mã : BEE10500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Egg Yolk Emulsion 50 ml
Mã : EYE80100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
CATC Agar Base
Mã : CAT20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Kovacs Indole Reagent 100 ml
Mã : KIR60100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Staphylococcus
Mã : STP20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® MLGA (E.coli & Coliform)
Mã : MLG20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Salmonella Plus Base
Mã : SAP20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® TBX
Mã : TBX20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Urine
Mã : URN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Enterococcus Broth
Mã : CEB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Candida
Mã : CAN20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Listeria Kit (Agar base + Supplement)
Mã : ALO20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Coliform
Mã : COF20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Cereus Kit (Agar base + Supplement)
Mã : CER20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® LMX (E. coli/Cliforms)
Mã : LMX20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® MRSA Kit (Agar base + Supplement)
Mã : CMR20480
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® M-CP Base (Clostridium perfringens ISO 6461)
Mã : MCP20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Enterococcus Agar
Mã : CEA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Salmonella Base
Mã : SAL20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ChromoBio® Listeria Plus Kit (Agar base + supplement)
Mã : LCA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Môi trường HIMEDIA
Mã :
NPP : HIMEDIA - ẤN ĐỘ
Chloramphenicol (CAP)
Mã : 02256
NPP : Elabscience-Mỹ
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.34 Base
Mã : PA3420500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® EE Broth
Mã : PEEB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.13
Mã : PA1320500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Violet Red Bile Glucose Agar, PH EUR - USP
Mã : PVBH20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® R2A Agar
Mã : PR2A20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Pharmabio® Lactose Sulphite Broth Base
Mã : PLSU20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium E
Mã : PAME20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.8
Mã : PA0820500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Baird-Parker Agar Base
Mã : PBPA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® King A Agar Base
Mã : PKAA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Reinforced Clostridial Medium Base
Mã : PRCM20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Brillant Green (BPLS) Agar
Mã : PBPE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.2
Mã : PA0220500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Rappaport- Vassiliadis Broth (broth base+supplement) KIT
Mã : PRVB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.35 Base
Mã : PA3520500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Lactose Broth
Mã : PLAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Tetrathionate Broth Base, PH EUR
Mã : PTTE20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.5
Mã : PA0520500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.9
Mã : PA0920500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Tryptone Soya Broth
Mã : PTSB20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® MacConkey Broth
Mã : PMBE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.3
Mã : PA0320500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth Base
Mã : PCLP20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Deoxycholate Citrate Agar
Mã : PDCE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.1
Mã : PA0120500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Cetrimid Agar Base
Mã : PCAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Sabouraud Dextrose Broth
Mã : PSDB20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® King B Agar (agar base+supplement) KIT
Mã : PKAB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Eosin Methylene Blue Agar
Mã : PEMB20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.19
Mã : PA1920500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® TSI Agar
Mã : PTSI20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Pepton Water, Buffered
Mã : PPBE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Vogel-Johnson Agar Base
Mã : PVJA20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Sabouraud Dextrose (4%) Agar
Mã : PSDA20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.11
Mã : PA1120500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® MacConkey Agar
Mã : PMCE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Neutralising Fluid Base
Mã : PNSE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Potato Dextrose Agar
Mã : PPDA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.39
Mã : PA3920500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Selenite Cystine Broth (broth base+supplement) KIT
Mã : PSCB20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Tetrathionate Broth Base, USP
Mã : PTTB20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Mannitol Salt Agar
Mã : PMSA20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.12
Mã : PA1220500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.32
Mã : PA3220500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Tryptone Soya Agar
Mã : PTSE20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Violet Red Bile Glucose Agar, PH EUR
Mã : PVBE20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® XLD Agar
Mã : PXLD20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.10 Base
Mã : PA1020500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Columbia Agar
Mã : PCLE20500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PharmaBio® Thioglycollate Medium
Mã : PTHM20500
NPP : Difco - BBL - BD
PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.36
Mã : PA3620500
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Pipet thủy tinh
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Bình tam giác thủy tinh
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Chai trung tính
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Ống nghiệm thủy tinh
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Cốc thủy tinh
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Clindamycin
Mã : DA-2
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ciprofloxacin
Mã : CIP-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Novobiocin
Mã : NV-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefepime
Mã : FEP-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tobramycin
Mã : TOB-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Moxifloxacin
Mã : MXF-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefazolin
Mã : CZ-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ceftaroline
Mã : CPT-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ceftriaxone
Mã : CRO-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ticarcillin
Mã : TIC-75
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Levofloxacin
Mã : LEV-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Pefloxacine
Mã : PEF-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Netilmicin
Mã : NET-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ceftizoxime
Mã : ZOX-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefotaxime
Mã : CTX-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ampicillin + Sulbactam
Mã : SAM-20
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
BỘ THUỐC NHUỘM GRAM
Mã : GPK61000 : 4 x 250 ml GPK64000 : 4 x 1000 ml
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
KINYOUN (Nhuộm lạnh)
Mã : KIS60300
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ZIEHL-NEELSEN (NHUỘM NÓNG)
Mã : ZNK60300
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
ZIEHL-NEELSEN (NHUỘM NÓNG)
Mã : ZNK60300
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Hóa chất Scharlau
Mã :
NPP : SCHARLAU
Potassium Iodide AR
Mã : 0539100100
NPP : Loba - Ấn Độ
Giemsa’s Stain
Mã : 0394000025
NPP : Loba - Ấn Độ
Hydrochloric Acid
Mã : 0017202500
NPP : Loba - Ấn Độ
Potassium Nitrate
Mã : 0540000500
NPP : Loba - Ấn Độ
Sodium Hydroxide Pellets
Mã : 0590000500
NPP : Loba - Ấn Độ
Formaldehyde Solution
Mã : 0014602500
NPP : Loba - Ấn Độ
L-Arginine
Mã : 0151000025
NPP : Loba - Ấn Độ
Eosine Yellow
Mã : 0366000025
NPP : Loba - Ấn Độ
Sodium Chloride
Mã : 0582000500
NPP : Loba - Ấn Độ
L-Arginine Monohydrochloride
Mã : 0151100025
NPP : Loba - Ấn Độ
Crystal Violet
Mã : 0304900025
NPP : Loba - Ấn Độ
Methylene Blue
Mã : 0464500025
NPP : Loba - Ấn Độ
Acetone (Extra pure)
Mã : 0001101000
NPP : Loba - Ấn Độ
MACCONKEY AGAR
Mã : 212123
NPP : Difco - BBL - BD
Columbia Agar Base
Mã : 211124
NPP : Difco - BBL - BD
Mueller Hinton Agar
Mã : 225250
NPP : Difco - BBL - BD
Trypticase Soy Agar (TSA)
Mã : 211043
NPP : Difco - BBL - BD
Rifampin
Mã : RA-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Nalidixic acid
Mã : NA-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Gentamicin
Mã : CN-120
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Oxidase
Mã : OXI
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Fluconazole
Mã : FLU-50
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Erythromycin
Mã : E-15
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
V Factor Disc
Mã : V
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Erythromycin
Mã : E-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ofloxacin
Mã : OFX-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
X Factor Disc
Mã : X
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Fosfomycin
Mã : FF-50
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ofloxacin
Mã : OFX-2
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ticarcillin + Clavulanic acid
Mã : TIM-85
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Teicoplanin
Mã : TEC-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Optochin
Mã : OP-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ceftazidime + Clavulanic acid
Mã : CZC-40
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Vancomycin
Mã : VA-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefoperazone
Mã : CEP-75
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ceftazidime
Mã : CAZ-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ertapenem
Mã : ETP-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Gentamicin
Mã : CN-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefotaxime + Clavulanic acid
Mã : CTC-40
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tigecycline
Mã : TGC-15
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefotiam
Mã : CTM-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefoperazone + Sulbactam
Mã : CES-105
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Metronidazole
Mã : MET-4
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Norfloxacin
Mã : NOR-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Fosfomycin
Mã : FF-200
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Colistin
Mã : CT-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Doripenem
Mã : DOR-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Meropenem
Mã : MEM-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefotetan
Mã : CTT-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Streptomycin
Mã : S-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Azithromycin
Mã : AZM-15
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Spectinomycin
Mã : SPT-100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Novobiocin
Mã : NV-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Clarithromycin
Mã : CLR-15
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ciprofloxacin
Mã : CIP-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefoxitin
Mã : FOX-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefdinir
Mã : CD-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cephalexin
Mã : CL-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Nystatin
Mã : NY-100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ciprofloxacin
Mã : CIP-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefpirome
Mã : CPO-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Penicillin G
Mã : P-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefpodoxime
Mã : CPD-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefixime
Mã : CFM-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Piperacillin
Mã : PRL-100
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
CPC-11
Mã : Cefpodoxime + Clavulanic acid
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Imipenem
Mã : IPM-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Itraconazole
Mã : ITR-50
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefuroxime
Mã : CXM-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Imipenem + Cilastatin
Mã : IMC-20
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Tetracycline
Mã : TE-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ampicillin + Sulbactam
Mã : SAM-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Nitrocefin
Mã : NIT
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Amphotericin B
Mã : AMB-20
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Itraconazole
Mã : ITR-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefoperazone
Mã : CEP-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
X+V Factor Disc
Mã : X+V
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Ampicillin
Mã : AM-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Clotrimazole
Mã : CLT-50
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Chloramphenicol
Mã : C-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Aztreonam
Mã : ATM-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Nitrofurantoin
Mã : F-300
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefaclor
Mã : CEC-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Cefmetazole
Mã : CMZ-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Voriconazole
Mã : VOR-1
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Amikacin
Mã : AK-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacitracin
Mã : B-10
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Sulphamethoxazole + Trimethoprim
Mã : SXT-25
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Oxacillin
Mã : OX-1
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Gentamicin
Mã : CN-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Kanamycin
Mã : K-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Bacitracin
Mã : B-0,04
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Caspofungin
Mã : CAS-5
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Piperacillin + Tazobactam
Mã : TPZ-110
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Vancomycin
Mã : VA-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
PB-300
Mã : Polymixin B
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Linezolid
Mã : LNZ-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Amoxicillin + Clavulanic acid
Mã : AMC-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Doxycycline
Mã : DO-30
NPP : BIOLAB-EU/HUNGARY
Antiserum
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Agar grade A
Mã : 212304
NPP : Difco - BBL - BD
Buffer petone Water
Mã : 218105
NPP : Difco - BBL - BD
Baird parker agar
Mã : 276840
NPP : Difco - BBL - BD
Brilliant green broth 2%
Mã : 274000
NPP : Difco - BBL - BD
Coagulase Plasma Rabbit
Mã : 240658
NPP : Difco - BBL - BD
Đĩa kháng sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Egg Yolk Tellurite Solution, 100 mL per bottle
Mã : 212357
NPP : Difco - BBL - BD
Fraser Broth Supplement, 10 mL 6 SP
Mã : 211742
NPP : Difco - BBL - BD
GasPak™ EZ Anaerobe Container System Sachets
Mã : 260678
NPP : Difco - BBL - BD
Lauryl sunfate broth
Mã : 211338
NPP : Difco - BBL - BD
MSRV
Mã : 218681
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Nutrient agar
Mã : 213000
NPP : Difco - BBL - BD
Plate count agar
Mã : 247940
NPP : Difco - BBL - BD
Skim Milk
Mã : 232100
NPP : Difco - BBL - BD
TCBS agar
Mã : 265020
NPP : Difco - BBL - BD
XLD Agar
Mã : 278850
NPP : Difco - BBL - BD
Violet red bile agar
Mã : 211695
NPP : Difco - BBL - BD
MÁY PHÂN TÍCH SƠ
Mã : FIWE6
NPP : VELP - Ý
THIẾT BỊ ĐO BOD TỰ ĐỘNG
Mã : BOD -700 -C42NB
NPP : LABOTEC NHẬT
Cân PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ
Mã : AV64
NPP : OHAUS - Mỹ
KÍNH HIỂN VI SINH HỌC HAI MẮT
Mã : G-302
NPP : OPTIMA - MỸ
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ĐỂ BÀN
Mã : #S30-K (S30 SevenEasy Conductivity)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
Nhiệt kế dạng cầm tay, chống thấm nước, đầu nối K
Mã : #HI935005
NPP : HANNA - Ý
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT HIỆN KIM
Mã : #LVT
NPP : BROOKFIELD - MỸ
Máy Lọc Nước PURELAB flex (Anh)
Mã : #PURELAB Flex 1
NPP : ELGA (Anh)
TỦ SẤY ĐỐI L ƯU KHÔNG KHÍ TỰ NHIÊN
Mã : #Ecocell 55, cat.no.MC000683
NPP : MMM - Đức
Máy Lọc Nước PURELAB flex - Anh
Mã : #PURELAB Flex 2
NPP : ELGA (Anh)
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT HIỆN SỐ
Mã : #LVDV-E
NPP : BROOKFIELD - MỸ
Cân PHÂN TÍCH 2 SỐ LẺ
Mã : #PA 2102
NPP : OHAUS - Mỹ
Máy Lọc Nước PURELAB flex (Anh)
Mã : #PURELAB Flex 1 with purification pack
NPP : ELGA (Anh)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐIỆN TỬ
Mã : #VIS - 8
NPP : MRC - ISRAEL
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG
Mã :
NPP : LABOTEC NHẬT
BẾP CÁCH THỦY
Mã : #WNB 14
NPP : MEMMERT - ĐỨC
Cân PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ
Mã : #PA 214
NPP : OHAUS - Mỹ
MÁY ĐỌC ELISA
Mã : #UT-2100C
NPP : MRC - ISRAEL
DRY BLOCK HEATING SYSTEMS
Mã : #QBD2
NPP : GRANT - ANH
Cân PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ
Mã : #PA 213
NPP : OHAUS - Mỹ
THIẾT BỊ ĐO LƯỢNG KALI PERMANGANAT TIÊU THỤ TỰ ĐỘNG
Mã : #KM-2000
NPP : LABOTEC NHẬT
MÁY ĐIẾM KHUẨN LẠC
Mã : # Scan 100
NPP : Interscience - PHÁP

Đối tác

Công ty TNHH Gia Nông
Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Gia Nông
Design by Green Apple
Công ty TNHH Gia Nông
ĐC : 254/98/57B Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel : 028 7309 0707
Email : info@gianong.com.vn
Web: http://www.qianong.com.vn